Kjøpsvilkår

Standard Salgs- og Leveringsbetingelser

Forutsetninger:

Disse Standard Salgs- og Leveringsbetingelser gjelder for Ennte AS (org. nr. 997 971 671), (Heretter kalt «selger»).

Alle tilbud, salg og leveranser fra selger reguleres av disse betingelsene med mindre annet er skriftlig avtalt. Kjøpers egne generelle eller spesielle kjøpsbetingelser får ikke anvendelse med mindre selger skriftlig har godkjent disse.

Tilbud- og ordrebekreftelser:

Selgers tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres av kjøper innen angitt frist. Muntlige tilbud fra selgers representanter blir først bindende når de er skriftlig bekreftet av selger, f.eks. ved tilbudsbrev eller ordrebekreftelse. Selger vil normalt sende en ordrebekreftelse  (se over) som bekrefter inngått avtale. Dersom kjøper mener ordrebekreftelsen inneholder feil, må innsigelser fremmes straks og senest innen 3 dager etter mottak av denne. Dersom kjøper ikke fremsetter innsigelser innen fristen, aksepterer kjøper at bindende avtale er inngått på de vilkår som fremgår av ordrebekreftelsen.

Salgsbetingelser:

 1. Det tas forbehold om endringer omkring spesifikasjoner, design etc. uten forutgående varsel.
 2. Tilbud og priser er gyldig i 30 dager dersom ikke annet er avtalt. Det tas forbehold om å endre prisene med øyeblikkelig virkning ved endrede valutaforhold, eller iht andre skriftlig avtaler.
 3. Prisene er eks. mva., emballasje og miljøgebyr og forstås netto pr enhet.
 4. Alle bestillinger faktureres til de på utsendelsesdagen gjeldende priser og betingelser.
 5. Frakter er beregnet Exworks (EXW) Ennte AS lager hvis ikke annet er avtalt. Ekspress og/eller flyfrakter belastes etter regning med et påslag for administrasjon.
 6. Selger har panterett til leverte varer (jf. panteloven av 8. februar 1980 nr 2 §§ 3-14 til 3-22.) inntil kjøpesummen med eventuelle påløpte renter og omkostninger er betalt. Kjøper er ikke berettiget til å videreselge leverte produkter som er beheftet med salgspant før hele kjøpesummen med omkostninger er betalt.
 7. Ved salg av kameraovervåkningsløsninger, fraskriver selger seg ethvert ansvar for kjøpers bruk av kameraet.

 Leveringsbetingelser:

 1. Leveringstiden gjelder fra den tiden selger har mottatt bestilling fra kjøper.
 2. Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen (force majeure) gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for selger. Selger er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgene av disse.
 3. Kjøper plikter å undersøke at leveransen er kontraktsmessig så snart den er mottatt, og før leveransen videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk. Unnlater kjøper å foreta slike undersøkelser, og forholdet burde vært oppdaget ved undersøkelser, bortfaller selgers mangelsansvar.
 4. Ved avtale om henting av varer hos selger skal kjøper avhente varene innen 10 dager etter bestilling. Etter dette vil varene bli sent til kjøper og belastes med kostnader for frakt.

Ansvar for forsinkelse:

Selger er bare ansvarlig for tap påført kjøperen som følge av selgers forsinkelse, dersom dette er skriftlig avtalt på forhånd, og uansett begrenset til oppad 15 % av kjøpesummen for den forsinkede vare. Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for kjøperens indirekte tap og konsekvensskader som følge av forsinkelsen.

 Ansvar for feil eller mangler:

 1. Feil ved forsendelse må meldes skriftlig uten ugrunnet opphold og senest innen 7 dager etter at varen er mottatt.
 2. Ordrenummer og fakturanummer skal alltid oppgis ved reklamasjon og retursaker.
 3. Selgers ansvar for feil og mangler er begrenset til omlevering eller reparasjon av varen etter selgers valg. Omlevering gjøres ved levering av erstatningsvare på samme eller tilsvarende måte som opprinnelig vare har blitt levert av selger. Selger er ikke ansvarlig for kostnader til videretransport fra leveringssted, demontering, installasjon, deponering eller lignende i forbindelse med reparasjon eller omlevering. Selger har uansett intet ansvar som følge av feilmontering eller annen feilbruk mv. av leveransen, eller skade som følger av alminnelig slitasje og elde som følge av normal bruk, mangelfullt vedlikehold eller overbelastning av leveransen. Reparasjoner som utføres på stedet etter kjøpers anmodning, godkjennes kun av selger når dette er avtalt på forhånd. Selger forbeholder seg retten til eventuelt å godkjenne valg av reparatør i slike tilfeller.
 4. Feilsøking i anlegg dekkes ikke. Ansvar for defekter og konsekvenser bortfaller når produktet monteres under andre forhold enn de som er forutsatt eller beskrevet i monteringsanvisningen.

Garanti:

 1. Garantitiden varierer for produkt til produkt og avhenger av hvilken garanti produsent av det aktuelle produkt har gitt. Garantien dekker material- og produksjonsfeil, og er begrenset til omlevering eller reparasjon av varen etter selgers valg.
 2. Garantitiden gjelder fra fakturadato.
 3. Garantien gjelder ikke noen form for følgeskader.
 4. Garantien gjelder ikke ved feil som skyldes eksponering for ekstreme forhold, f.eks. torden, lyn, vanninntrenging, brann, dårlig ventilasjon eller andre forhold utenfor selger sin kontroll.

Erstatning:

 1. Selgers ansvar begrenses til feil eller mangler som er en direkte følge av fabrikasjonsfeil.
 2. Ved mislighold er selger ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap, herunder men ikke begrenset til tapt fortjeneste, tapt omsetning, tapte innsparingsmuligheter, krav fra tredjepart eller annen konsekvensskade påført kjøper. Maksimal erstatning knyttet til den enkelte leveranse er begrenset til en sum tilsvarende vederlaget for den aktuelle leveransen.

Retur

 1. Retur kan kun skje når det er skriftlig avtalt og ved at utfylt returskjema er mottatt. For at returen skal kunne godkjennes og kreditering gjennomføres, må det sammen med varen legges ved kopi av returskjema, som skal fylles ut med opprinnelig ordre-, fakturanummer og bestillingsnummer.
 2. Returvarer skal være pakket i original emballasje.
 3. Kjøper er ansvarlig for fraktkostnader og bærer selv risikoen for varen frem til anvist lagersted.
 4. Tidsfrist for retur er innen 14 dager fra fakturadato.

Betalingsbetingelser og Miljøavgift:

 1. Betalingsbetingelser er netto 15 dager fra fakturadato dersom ikke annet er avtalt.
 2. Ved betaling etter forfall beregnes renter med den enhver tids gjeldende forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesloven, samt purregebyr på kr 70,-.
 3. Ved mislighold gjelder kontant betaling ved levering.
 4. Selger er medlem av Norsirk som forestår innsamling av EE-avfall. Leverte varer belastes med miljøavgift i henhold til de til enhver tid gjeldende satser på elektriske artikler. Avgiften fremkommer som egen linje på fakturaen.

Tvister:

 1. Enhver tvist, som måtte oppstå i anledning av avtalen mellom kjøper og selger, avgjøres etter norsk rett.
 2. Tvister som måtte oppstå i anledning avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de ordinære domstolene, med Nedre Romerike tingrett som verneting. 

Personvern

Våre kunders personvern er viktig for Ennte AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Ennte skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven. Enntes personvernerklæring gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Personvernerklæringen er tilgjengelig på selskapets nettside; www.checkpoint-meto.no